Your heart is the light of this world. Don't cover it with your mind.

Being Balanced By Bhalu

Algemene voorwaarden bhalu relax b.v.

1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Bhalu Relax B.V. (hierna: Bhalu) gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Bhalu zijn hier te downloaden.
1.2 Deelnemer: degene die een door Bhalu georganiseerde Les of Workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Bhalu.
1.3 Bhalu Relax B.V. is gevestigd te Nijmegen aan de Bloemerstraat 95 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67885446
1.4 Vijfrittenkaart: een 5-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.
1.5 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.
1.6: Twintigrittenkaart: een 20-lessenkaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.
1.7 Losse Les: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Bhalu, anders dan op basis van een les die wordt afgeschreven van de rittenkaart.
1.8: Proefles: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij Bhalu, anders dan op basis van een Losse Les of een les die wordt afgeschreven van de rittenkaart.
1.9 Website: de website van Bhalu: bhalu.nl
1.10 Workshop: een bij Bhalu te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Rittenkaarten, Losse Lessen, Proeflessen en Workshops bij Bhalu. Door deelname aan een Proefles, Losse Les, les via de Rittenkaart of Workshop, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Bhalu kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

3. Rittenkaarten, Losse Lessen en Proeflessen
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Rittenkaart en Losse Les. Ook is het volgen van (eenmalige) Proefles mogelijk tegen een gereduceerd tarief.
3.2 Bhalu geeft de volgende Rittenkaarten uit, ter keuze van de deelnemer:

VIJFRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 10 weken gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Vijfrittenkaart

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 20 weken gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

TWINTIGRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 12 maanden gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Twintigrittenkaart.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Bhalu, anders dan op basis van een les afgeschreven van de Rittenkaart.

PROEFLES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij Bhalu, anders dan op basis van een Losse Les of een les die wordt afgeschreven van de rittenkaart.

4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Een Rittenkaart, Workshop, Losse les of Proefles moet voorafgaand aan de Les of Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via PIN.
4.2 De geldende prijzen voor Lessen, Rittenkaarten en Workshops staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Bhalu. Bhalu behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Bhalu, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
 • Je kunt online reserveren en telefonisch of bij de receptie.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 12 uur voor aanvang van de les door dit telefonisch door te geven
 • Rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.

6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Bhalu behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Bhalu, vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 Bhalu behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.

7. Opschorting Rittenkaart
Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de de Deelnemer de geldigheid van de Rittenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Bhalu en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: christiaan@bhalu.nl.

8. Huisregels
8.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Bhalu volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Bhalu er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Bhalu.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit op de daarvoor aangewezen plek(ken).
 • Bhalu stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Bhalu niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

8.2 Bhalu behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven de toegang tot Bhalu te ontzeggen en/of de Rittenkaart van de betreffende Deelnemer te beëindigen, zonder terugbetaling van deze reeds betaalde Rittenkaart.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Bhalu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, bij, of verzorgd door, Bhalu.
9.2 Bhalu werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop, bij, of verzorgd door, Bhalu, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Bhalu adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of Workshop.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens
10.1 Bhalu verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie. Bhalu gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
10.2 Bhalu gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Bhalu en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Bhalu, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: christiaan@bhalu.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Bhalu gebruik kan worden gemaakt.
10.3 Bhalu geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
10.4 Door in te loggen met Facebook, worden je naam, e-mailadres en profielfoto gebruikt om je profiel te maken. Indien persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: christiaan@bhalu.nl.

11. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Rittenkaart, een Workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Bhalu zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Arnhem. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Gelderland, locatie Arnhem.

Staat je vraag er niet tussen?

Stel hieronder je vraag!

Doorgaans krijg je binnen 1 dag reactie